Joy Kirton Smith + Figurative + Price Range 100 - 300 ( 28 Pictures found)

Water Serpent II by Joy Kirton Smith

Mounted: £299.00 £149.50
Framed: £275.89

Water Serpent I by Joy Kirton Smith

Mounted: £299.60 £149.80
Framed: £276.19

Lapres Midi Dun Faune I by Joy Kirton Smith

Mounted: £324.40 £162.20
Framed: £281.40

Lapres Midi Dun Faune II by Joy Kirton Smith

Mounted: £324.40 £162.20
Framed: £281.40

Showgirl IV by Joy Kirton Smith

Mounted: £257.30 £128.65
Framed: £235.85

Showgirl III by Joy Kirton Smith

Mounted: £257.30 £128.65
Framed: £235.85

Showgirl II by Joy Kirton Smith

Mounted: £257.90 £128.95
Framed: £236.15

Showgirl I by Joy Kirton Smith

Mounted: £256.70 £128.35
Framed: £235.55

Lets Dance I by Joy Kirton Smith

Canvas With Slip: £620.95 £512.28
Framed: £624.28

Andromeda by Joy Kirton Smith

Canvas With Slip: £714.95 £570.00
Framed: £708.40

Venus by Joy Kirton Smith

Canvas With Slip: £715.55 £357.78
Framed: £486.58

Venus & Her Maidens by Joy Kirton Smith

Canvas With Slip: £716.15 £358.08
Framed: £498.88