Joy Kirton Smith + Price Range 100 - 300 ( 26 Pictures found)

Faces & Masks II (canvas) by Joy Kirton Smith

With Slip: £281.40
Framed: £375.40

Three Muses by Joy Kirton Smith

Mounted: £257.30
Framed: £382.50