Joy Kirton Smith + Figurative + Price Range Less than 100 ( 13 Pictures found)

Grace II (Canvas) by Joy Kirton Smith

With Slip: £221.45 £182.69
Framed: £244.28

Grace II by Joy Kirton Smith

Mounted: £197.95 £163.31
Framed: £245.30

Grace I (Canvas) by Joy Kirton Smith

With Slip: £222.05 £183.18
Framed: £244.78

Grace I by Joy Kirton Smith

Mounted: £199.15 £164.30
Framed: £246.29

Sirens by Joy Kirton Smith

Mounted: £210.30 £105.15
Framed: £219.55

Firedance III by Joy Kirton Smith

Mounted: £233.20 £116.60
Framed: £227.40

Firedance IV by Joy Kirton Smith

Mounted: £233.80 £192.88
Framed: £303.67

Model I by Joy Kirton Smith

Mounted: £103.95 £51.98
Framed: £143.57

Pegasus 2 - Horse by Joy Kirton Smith

Mounted: £105.15 £52.58
Framed: £165.77

Pegasus 1 - Horse by Joy Kirton Smith

Mounted: £105.15 £52.58
Framed: £165.77

Serenity by Joy Kirton Smith

Mounted: £151.55 £75.77
Framed: £210.58

The Mask 2 by Joy Kirton Smith

Mounted: £81.65 £40.83
Framed: £125.22