Joy Kirton Smith + Figurative + Price Range 100 - 300 ( 26 Pictures found)

Water Serpent II by Joy Kirton Smith

Mounted: £299.00
Framed: £425.40

Water Serpent I by Joy Kirton Smith

Mounted: £299.60
Framed: £426.00

Lapres Midi Dun Faune I by Joy Kirton Smith

Mounted: £324.40
Framed: £443.59

Lapres Midi Dun Faune II by Joy Kirton Smith

Mounted: £324.40
Framed: £443.59

Showgirl IV by Joy Kirton Smith

Mounted: £257.30
Framed: £364.50

Showgirl III by Joy Kirton Smith

Mounted: £257.30
Framed: £364.50

Showgirl II by Joy Kirton Smith

Mounted: £257.90
Framed: £365.10

Showgirl I by Joy Kirton Smith

Mounted: £256.70
Framed: £363.90

Lets Dance I by Joy Kirton Smith

Canvas With Slip: £620.95
Framed: £732.95

Andromeda by Joy Kirton Smith

Canvas With Slip: £714.95
Framed: £853.34

Venus by Joy Kirton Smith

Canvas With Slip: £715.55
Framed: £844.34

Venus & Her Maidens by Joy Kirton Smith

Canvas With Slip: £716.15
Framed: £856.94