Joy Kirton Smith + Price Range 100 - 300 + Medium ( 20 Pictures found)

Water Serpent II by Joy Kirton Smith

Mounted: £299.00 £149.50
Framed: £275.89

Water Serpent I by Joy Kirton Smith

Mounted: £299.60 £149.80
Framed: £276.19

Lapres Midi Dun Faune I by Joy Kirton Smith

Mounted: £324.40 £162.20
Framed: £281.40

Lapres Midi Dun Faune II by Joy Kirton Smith

Mounted: £324.40 £162.20
Framed: £281.40

Showgirl IV by Joy Kirton Smith

Mounted: £257.30 £128.65
Framed: £235.85

Showgirl III by Joy Kirton Smith

Mounted: £257.30 £128.65
Framed: £235.85

Showgirl II by Joy Kirton Smith

Mounted: £257.90 £128.95
Framed: £236.15

Showgirl I by Joy Kirton Smith

Mounted: £256.70 £128.35
Framed: £235.55

Lets Dance I by Joy Kirton Smith

Canvas With Slip: £620.95 £512.28
Framed: £624.28

Queen of Hearts by Joy Kirton Smith

Mounted: £294.40 £242.87
Framed: £348.86

Queen Of Diamonds by Joy Kirton Smith

Mounted: £294.40 £243.37
Framed: £349.37

Dancing Salome by Joy Kirton Smith

Mounted: £280.80 £140.40
Framed: £274.00