Joy Kirton Smith + Figurative + Small ( 8 Pictures found)

Grace II (Canvas) by Joy Kirton Smith

With Slip: £221.45 £182.69
Framed: £244.28

Grace II by Joy Kirton Smith

Mounted: £197.95 £163.31
Framed: £245.30

Grace I (Canvas) by Joy Kirton Smith

With Slip: £222.05 £183.18
Framed: £244.78

Grace I by Joy Kirton Smith

Mounted: £199.15 £164.30
Framed: £246.29

Model I by Joy Kirton Smith

Mounted: £103.95 £51.98
Framed: £143.57

The Mask 2 by Joy Kirton Smith

Mounted: £81.65 £40.83
Framed: £125.22

The Mask 1 by Joy Kirton Smith

Mounted: £81.65 £40.83
Framed: £125.22

Belladonna I by Joy Kirton Smith

Mounted: £64.80
Framed: £143.20