Joy Kirton Smith + Figurative + Price Range Less than 100 + Medium ( 6 Pictures found)

Sirens by Joy Kirton Smith

Mounted: £210.30 £105.15
Framed: £219.55

Firedance III by Joy Kirton Smith

Mounted: £233.20 £116.60
Framed: £227.40

Firedance IV by Joy Kirton Smith

Mounted: £233.80 £192.88
Framed: £303.67

Pegasus 2 - Horse by Joy Kirton Smith

Mounted: £105.15 £52.58
Framed: £165.77

Pegasus 1 - Horse by Joy Kirton Smith

Mounted: £105.15 £52.58
Framed: £165.77

Serenity by Joy Kirton Smith

Mounted: £151.55 £75.77
Framed: £210.58