Joy Kirton Smith + Price Range 100 - 300 + Medium ( 19 Pictures found)

Back To Back by Joy Kirton Smith

Mounted: £280.80
Framed: £406.00

Cascade I by Joy Kirton Smith

Mounted: £280.20
Framed: £418.60

Cascade II by Joy Kirton Smith

Mounted: £281.40
Framed: £419.80

Faces & Masks II (paper) by Joy Kirton Smith

Mounted: £246.15
Framed: £360.55

Faces & Masks II (canvas) by Joy Kirton Smith

With Slip: £281.40
Framed: £375.40

Three Muses by Joy Kirton Smith

Mounted: £257.30
Framed: £382.50