Joy Kirton Smith + Price Range 100 - 300 + Medium ( 19 Pictures found)

Water Serpent II by Joy Kirton Smith

Mounted: £299.00
Framed: £425.40

Water Serpent I by Joy Kirton Smith

Mounted: £299.60
Framed: £426.00

Lapres Midi Dun Faune I by Joy Kirton Smith

Mounted: £324.40
Framed: £443.59

Lapres Midi Dun Faune II by Joy Kirton Smith

Mounted: £324.40
Framed: £443.59

Showgirl IV by Joy Kirton Smith

Mounted: £257.30
Framed: £364.50

Showgirl III by Joy Kirton Smith

Mounted: £257.30
Framed: £364.50

Showgirl II by Joy Kirton Smith

Mounted: £257.90
Framed: £365.10

Showgirl I by Joy Kirton Smith

Mounted: £256.70
Framed: £363.90

Lets Dance I by Joy Kirton Smith

Canvas With Slip: £620.95
Framed: £732.95

Queen of Hearts by Joy Kirton Smith

Mounted: £294.40
Framed: £400.39

Dancing Salome by Joy Kirton Smith

Mounted: £280.80
Framed: £414.40