Joy Kirton Smith ( 101 Pictures found)

Faces & Masks II (canvas) by Joy Kirton Smith

With Slip: £281.40 £232.15
Framed: £326.15

Firedance III by Joy Kirton Smith

Mounted: £233.20 £116.60
Framed: £220.20

Firedance IV by Joy Kirton Smith

Mounted: £233.80 £192.88
Framed: £296.47

Model I by Joy Kirton Smith

Mounted: £103.95 £51.98
Framed: £135.17

Pegasus 2 - Horse by Joy Kirton Smith

Mounted: £105.15 £52.58
Framed: £154.97

Pegasus 1 - Horse by Joy Kirton Smith

Mounted: £105.15 £52.58
Framed: £154.97

Repose IV by Joy Kirton Smith

Mounted: £298.40
Framed: £378.00

Serenity by Joy Kirton Smith

Mounted: £151.55 £125.03
Framed: £241.82

The Mask 2 by Joy Kirton Smith

Mounted: £81.65 £40.83
Framed: £119.22

The Mask 1 by Joy Kirton Smith

Mounted: £81.65 £40.83
Framed: £119.22

Three Muses by Joy Kirton Smith

Mounted: £257.30 £128.65
Framed: £247.85

Two Dancers - On Paper by Joy Kirton Smith

Mounted: £256.70
Framed: £379.50